Saltar al contenido

Transparència

Federació Catalana de Joves Cambres

Número de registre: 628
Carrer Pintor Ribalta, 13 (local 2)
08028 Barcelona

En compliment de l'ordenament vigent, l'entitat figura inscrita en el Registre d'Associacions de Catalunya de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i al cens d'Entitats Juvenils de la Generalitat de Catalunya.

 

 

DESPESES 
Quotes altres entitats2.915,50€
Instal·lacions i seu2.666,49€
Gestió i administració2.604,00€
Organització1.700,00€
Personal36.604,42€
Despeses de junta nacional i equip tècnic5.635,00€
Àrea de comunicació970,00€
Premis, trofeus i altres150,00€
Àrea comunitat100,00€
Àrea de formació1.960,00€
Àrea internacional11.650,00€
Àrea empresa3.627,92€
Punt Lila450,00€
Altres despeses200,00€
TOTAL DE DESPESES71.233,33€
  
INGRESSOS 
Subvencions diverses41.027,00€
Quotes locals4.500,00€
Donacions i patrocinis13.041,33€
Ingressos de l’activitat12.665,00€
TOTAL INGRESSOS71.233,33€
  
  
DIFERÈNCIA INGRESSOS I DESPESES0,00€

 Des/22
ACTIU106.773,51
IMMOBILITZAT0
DESPESES ANTICIPADES4.684,72
DEUTORS43.520,25
TRESORERIA58.568,54
PASSIU106.773,51
FONS PROPIS54.511,06
INGRESSOS ANTICIPATS51.071,43
CREDITORS1.191,02

ConceptePressupost
DESPESES79.239,83
QUOTES A ALTRES ENTITATS3.297,00
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU2.700,00
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ3.150,00
ORGANITZACIÓ8.700,00
PERSONAL30.722,83
DESPESES JUNTA4.350,00
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE3.150,00
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU460
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS400
ÀREA FORMACIÓ2.000,00
ÀREA INTERNACIONAL18.700,00
ÀREA D’EXTENSIÓ i NOVES OLM500
ALTRES DESPESES1.110,00
INGRESSOS79.239,83
QUOTES OLM FEDERADES5.202,00
INGRESSOS PER ACTIVITATS8.000,00
DONACIONS I PATROCINIS22.500,00
SUBVENCIONS42.608,00
ALTRES INGRESSOS929,83

 

ConceptePressupost
DESPESES66.722,50
QUOTES A ALTRES ENTITATS3.713,95
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU2.970,00
ORGANITZACIÓ1.100,00
PERSONAL20.200,00
REPRESENTACIÓ JUNTA3.950,00
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE3.150,00
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU460
PREMIS. TROFEUS I OBSEQUIS3.368,55
ÀREA FORMACIÓ2.000,00
ÀREA INTERNACIONAL18.700,00
ÀREA D’EXTENSIÓ i NOVES OLM300
ALTRES DESPESES1.110,00
INGRESSOS66.722,50
QUOTES OLM FEDERADES5.202,00
INGRESSOS PER ACTIVITATS8.350,00
DONACIONS I PATROCINIS4.500,00
SUBVENCIONS44.400,00
ALTRES INGRESSOS4.270,50

 

NomInicial Gen/21Des/21
ACTIU70.036,3066.356,54
IMMOBILITZAT00
DESPESES ANTICIPADES00
DEUTORS6.977,858.047,65
TRESORERIA63.058,4558.308,89
PASSIU70.036,3066.356,54
FONS PROPIS66.524,2563.335,81
INGRESSOS ANTICIPATS00
CREDITORS3.512,053.020,73

 

       
       
       
       
       
BALANÇ DE SITUACIÓ 2020
       
 31-12-2020  31-12-2020  
       
ACTIU70.036,30 PATRIMONI NET I PASSIU70.036,30  
ACTIU NO CORRENT0,00 FONS PROPIS66.552,14  
ACTIU CORRENT70.036,30 PASSIU NO CORRENT387,64  
DEUTORS6.977,85 PASSIU CORRENT3.096,52  
DESPESES ANTICIPADES0,00     
TRESORERIA63.058,45     
       
       
       
       
       

ConceptePressupost
DESPESES78.134,00
QUOTES A ALTRES ENTITATS3.881,00
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I SEU3.300,00
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ5.200,00
ORGANITZACIÓ1.500,00
PERSONAL20.200,00
REPRESENTACIÓ JUNTA4.950,00
ÀREA COMUNICACIÓ I IMATGE1.450,00
MERCHANDISING I MATERIAL CORPORATIU1.300,00
PREMIS, TROFEUS I OBSEQUIS2.620,00
PROJECTES DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL100
ÀREA FORMACIÓ1.200,00
ÀREA INTERNACIONAL30.483,00
ALTRES DESPESES1.950,00
INGRESSOS75.384,00
QUOTES ENTITATS SOCIES FEDERADES5.934,00
INGRESSOS PER ACTIVITATS20.600,00
DONACIONS I PATROCINIS3.750,00
SUBVENCIONS45.100,00
DIFERÈNCIA-2.750
Contractes

Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la federació radica en la Assemblea Nacional, la qual delega les seves funcions executives a la Junta Nacional

Convenis
Data
Entitat
Concepte
Import
Des del 2002 fins a l’actualitatFundació Privada de Joves CambresCessió del local per a l’activitat ordinària de la JCI CatalunyaEn espècies
 
Ajuts i Subvencions
Data
Entitat
Concepte
Import
2022Generalitat de CatalunyaSubvencions de suport a la internacionalització d’entitats catalanes en l’àmbit de l’acció exterior de la Generalitat.4.769,30€
2021Generalitat de CatalunyaSubvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (bianual 2021/2022)35.808€
2019Generalitat de CatalunyaSubvencions per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (bianual 2019/2020)37.300€
2019Ajuntament de Barcelona Convocatòria d’arranjament de locals de 20191851,3€
2019Diputació de BarcelonaSubvencions per a Entitats1.265€
2018SOCGarantia Juvenil5000€
2018Generalitat de CatalunyaSubvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya37.300€
2017Generalitat de CatalunyaSubvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya37.300€
2016Generalitat de CatalunyaConveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya35.000€
2016Generalitat de CatalunyaSol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària800 €
2015Generalitat de CatalunyaConveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya35.000€
2015Generalitat de CatalunyaSol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària1.600€
2014Generalitat de CatalunyaConveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya35.000€
2014Generalitat de CatalunyaSol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària2.500€
2013Generalitat de CatalunyaConveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya35.000€
2013Generalitat de CatalunyaSol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària4.000€
2012Generalitat de CatalunyaConveni/Subvenció d’aprovació bianual per a les activitats de la JCI Catalunya35.000€
2012Generalitat de CatalunyaSol·licitud de subvencions per a entitats de la convocatòria ordinària

El nostre butlletí

Coneix totes les notícies i novetats de la JCI Catalunya a només un clic. 

© Copyright 2020 Reserved by Templately